Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Retrogabinet
Data publikacji na stronie: 27.07.2019 r.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z oferty sklepu internetowego www.retrogabinet.pl (zwany dalej “Retrogabinet”) oraz zasady dokonywania zakupów w sklepie.
 2. Retrogabinet to efekt naszych zainteresowań i pasji, a także zachwytu nad sztuką i wzornictwem minionych epok. Pragniemy, aby przedmioty z naszej kolekcji znalazły nowy dom i sprawiały radość swoim Właścicielom. 
 3. Zamówienia złożone w Retrogabinecie realizuje jego właścicielka, Dorota Jaworska-Pasterska, prowadząca działalność gospodarczą – firmę Language Alchemy Dorota Jaworska-Pasterska, ul. Husarska 8/9, 60-331 Poznań, posługującą się numerem NIP: 8393108884. 
 4. Skontaktowanie się z nami jest możliwe na trzy sposoby: 
  a. drogą e-mailową: retrogabinet@gmail.com
  b. telefonicznie: +48 508868671
  c. poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu.
 5. W celu skorzystania z oferty Retrogabinetu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w sklepie oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

§2. Pojęcia użyte w regulaminie

 1. Aby regulamin Retrogabinetu był jak najbardziej precyzyjny, poniżej wyjaśniamy najważniejsze pojęcia, którymi się posługujemy:
  a. Kupujący – użytkownik sklepu Retrogabinet, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez stronę internetową www.retrogabinet.pl. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
  b. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Kupujący, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Retrogabinetu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  c. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w ramach sklepu internetowego Retrogabinet.
  d. Sklep (Retrogabinet) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.retrogabinet.pl, za pośrednictwem którego Klient może przeglądać oferowane przez nas przedmioty oraz składać zamówienia.
  e. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.
  f. Produkty – towar, który oferujemy w Retrogabinecie.

§3. Ogólne zasady korzystania z serwisu

 1. Aby mieć możliwość dokonania zakupu w Retrogabinecie, Użytkownik musi spełnić poniższe wymagania techniczne:
  a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  b. mieć dostęp do poczty elektronicznej, a także posiadać numer telefonu;
  c. korzystać z przeglądarki internetowej (Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  d. w przeglądarce internetowej mieć włączoną możliwość zapisu plików cookies.
 2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Administrator Retrogabinetu świadczy usługi elektroniczne w postaci: Konta użytkownika, Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług Administrator nie pobiera żadnych opłat.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta użytkownika i Formularza zamówienia następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w sklepie Retrogabinet. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w paragrafie 4.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez serwis Retrogabinet. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: retrogabinet@gmail.com.

§4. Konto Użytkownika

 1. Retrogabinet umożliwia Użytkownikom założenie indywidualnych kont użytkownika w sklepie.
 2. Dokonywanie zakupów w Retrogabinecie nie wymaga założenia konta.
 3. Rejestracji konta dokonuje się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać adres e-mail.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Uzytkownik otrzymuje od Retrogabinetu wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji, automatycznie wygenerowanym hasłem oraz bezpośrednim linkiem dostępu do konta Użytkownika. Przy ponownym zalogowaniu można zmienić hasło.
 5. W celu dokonania zakupu towarów – czy to jako zarejestrowany Użytkownik, czy to bez rejestracji – Kupujący obowiązany jest do podania danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres do doręczeń) oraz numeru telefonu.
 6. Dokonania rejestracji konta i późniejszych działań w ramach Retrogabinetu w imieniu i na rzecz Użytkownika indywidualnego mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika indywidualnego lub posiadające stosowne uprawnienie.
 7. Podawanie danych nieprawdziwych jest niedozwolone.
 8. Zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą automatu jest niedozwolone.
 9. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika indywidualnego, Retrogabinet ma prawo wstrzymać się z założeniem konta indywidualnego lub też zawiesić funkcjonowanie konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 10. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika indywidualnego podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych podczas korzystania z Retrogabinetu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować.
 11. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Retrogabinet w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 12. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do administratora Retrogabinetu stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 13. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.
 14. Administrator Retrogabinetu zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Retrogabinetu.

§5. Składanie zamówienia

 1. W Retrogabinecie dochowujemy należytej staranności, by zdjęcia oferowanych przez nas produktów jak najlepiej odzwierciedlały ich kolor, fakturę i stan. Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Może to być spowodowane różnicami w ustawieniach monitora lub wyświetlacza. Aby dostarczyć Użytkownikom jak najpełniejszej informacji o produktach, w Retrogabinecie zamieszczamy również ich szczegółowe opisy, w których uwzględniamy ich wymiary, barwę i stan zachowania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem sklepu.
 2. Przedmioty oferowane w Retrogabinecie są w większości produktami używanymi, mogącymi nosić pewne oznaki czasu i użytkowania. 
 3. Zakup może zostać dokonany za pomocą strony internetowej www.retrogabinet.pl. Nie jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie za pomocą poczty elektronicznej ani przez telefon.
 4. Aby dokonać zakupu Kupujący wybiera interesujące go produkty w Retrogabinecie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów na podstronie koszyka internetowego dokonuje wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy produktów.
 5. Następnie Kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Kupującego na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: wskazanie łącznej ceny wraz opłatą za dostawę, a także przedstawienie danych Kupującego podanych w formularzu zamówienia.
 6. Chcąc potwierdzić złożenie zamówienia, Kupujący klika przycisk “Kupuję i płacę”. Przycisk ten znajduje się pod podsumowaniem zamówienia.
 7. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 9. Użytkownik posiadający ważny kupon rabatowy ma prawo skorzystać z niego w czasie składania zamówienia. Aby skorzystać z kuponu, należy wpisać odpowiedni kod w koszyku w polu “Kod kuponu”, a następnie kliknąć w pole “Zastosuj kupon”. Kupon obniży wartość zamówienia o ustaloną wartość. 
 10. Retrogabinet może ustalać dodatkowe promocje i wyprzedaże obejmujące całość lub wybraną część asortymentu.
 11. W wypadku wyboru wysyłki po przedpłacie, Kupujący otrzymuje na adres e-mail dane do przelewu, który obowiązany jest zrealizować w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży. Niespełnienie tego warunku skutkuje rozwiązaniem umowy sprzedaży. Jeśli płatność nie zostanie odnotowana na naszym koncie po upływie trzech dni roboczych, produkt wróci do oferty Retrogabinetu i będzie ponownie dostępny dla pozostałych Użytkowników.
 12. W wypadku wyboru wysyłki pobraniowej, przesyłka zostanie nadana w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zaś jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.
 14. Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Retrogabinetu faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez wysłanie wiadomości e-mail, poprzez formularz kontaktowy, lub drogą telefoniczną.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej sklepu,
  b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Retrogabinetu,
  c. wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
 16. Retrogabinet ma prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą lub gdy nie została uiszczona zapłata ceny w wymaganym terminie

§6. Formy płatności

 1. W Retrogabinecie dostepne są trzy formy płatności: przedpłata przelewem na konto, pobranie, płatność gotówką przy odbiorze osobistym:
  a. przedpłata – zamówienie jest wysyłane w ciągu dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
  b. pobranie – Kupujący dokonuje zapłaty w momencie odbioru przesyłki z zamówieniem. 
  c. odbiór osobisty – Kupujący jest powiadamiany w wiadomości e-mail o miejscu i możliwych terminach odbioru produktu.

§7. Dostawa

 1. Niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu wysyłki, Retrogabinet zobowiązuje się do zapakowania zamówienia starannie, z należytą dokładnością i z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
 2. W przypadku odbioru osobistego produkt może zostać przekazany Kupującemu bez opakowania.
 3. Retrogabinet korzysta z następujących form dostawy: Poczta Polska Kurier48, Paczkomaty Inpost, Paczka w Ruchu, UPS Access Point oraz odbiór osobisty.
 4. W przypadku niektórych produktów wybór form dostawy może być ograniczony ze względu na gabaryt i wagę produktu (dla przykładu, krzesło nie zmieści się do paczkomatu).
 5. Na ostateczny czas dostawy mają wpływ przewoźnicy. W wypadku usług “Poczta Polska Kurier48”, “Paczkomaty Inpost” oraz “UPS Access Point” orientacyjny czas dostawy wynosi 2 dni robocze, zaś w wypadku usługi “Paczka w Ruchu” czas ten wynosi ok. 3-4 dni robocze. Podane czasy dostawy nie są czasami gwarantowanymi.

§8. Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego do momentu nadania paczki przez Retrogabinet.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, chyba, że w opisie oferowanego produktu zastrzeżono inaczej. Czas realizacji zamówień produktów o dużym gabarycie lub na zamówienie może być ustalany indywidualnie z Kupującym. Początek okresu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym Retrogabinetu, chyba że wybrano płatność przy odbiorze.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Retrogabinetem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, przesyłając do nas wypełniony formularz:
  a. drogą elektroniczną na adres e-mail: retrogabinet@gmail.com
  b. tradycyjną pocztą na adres firmy, podany w paragrafie pierwszym niniejszego regulaminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni od odbioru przesyłki.
 5. Administrator Retrogabinetu niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w zamówieniu) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej zakupionych produktów.
 8. W wypadku zwrotu towaru, Retrogabinet zwraca Kupującemu wartość odesłanego produktu wraz z kwotą najtańszej oferowanej dla tego produktu wysyłki.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, czy też zerwania metek, nalepek lub sygnatur. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je wyłącznie w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Administrator Retrogabinetu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego produktu z powrotem w niezmienionym stanie.
 11. Retrogabinet dokonuje zwrotu pieniędzy niezwłocznie, w terminie nie późniejszym niż tydzień od odebrania przez nas przesyłki zwrotnej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

§10. Reklamacja produktu

 1. Retrogabinet obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Retrogabinetu za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie roku od dnia dostarczenia produktu. Przed upływem powyższego terminu Kupujący ma możliwość zawiadomić Retrogabinet o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  a. wysyłając wiadomość mailową na adres retrogabinet@gmail.com,
  b. poprzez wysłanie pisma na adres Retrogabinetu pocztą tradycyjną.
 3. Konsument może złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób, jednak musi do tego celu wykorzystać trwały nośnik.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące informacje:
  a. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;
  b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  c. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
  d. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  e. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Administrator Retrogabinetu potwierdza wpłynięcie reklamacji i wzywa Kupującego do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do siedziby Retrogabinetu, aby móc ustosunkować się do reklamacji.
 6. Retrogabinet ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 14 dni od dnia odebrania reklamowanego towaru, przesyłając oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz uzasadnienie podjętej decyzji.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na koszt Kupującego wraz z uzasadnieniem decyzji o nieuwzględnieniu reklamacji.
 8. Jeżeli Retrogabinet nie ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że reklamacja i żądanie Kupującego zostały rozpatrzone pozytywnie.
 9. W przypadku uznania reklamacji, Retrogabinet zatrzymuje zareklamowany przedmiot i dokonuje zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu produktu) Kupującemu w terminie 7 dni roboczych od dnia wydania decyzji o uznaniu reklamacji. Zwrot środków następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego oryginalnie użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 10. Kupujący nie może dokonać skutecznej reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej produktu, która została ujawniona w jego opisie.
 11. Oferowane przez nas artykuły to w większości przedmioty używane, z historią; wiele z nich zdążyło zasilić poczet klasyków designu. Ponieważ nie są to przedmioty nowe, mogą one nosić pewne ślady użytkowania, np. wady czy uszkodzenia takie jak rysy, ubytki, otarcia, przetarcia szkliwa czy dekoracji.
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas przedmioty i ich stan były precyzyjnie i wyczerpująco opisane, a także jak najwierniej przedstawione na zdjęciach. 
 13. Jeśli przedmiot dotarł do Kupującego w stanie innym niż zostało to zawarte w ofercie, Retrogabinet prosi o niezwłoczny kontakt. Zależy nam przede wszystkim na satysfakcji Klientów.

§11. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Dane Użytkowników będą wykorzystane jedynie w tym celu, w jakim zostały udostępnione. Retrogabinet zobowiązuje się nie ujawniać tych danych osobom trzecim, o ile nie jest to konieczne do zrealizowania usług świadczonych przez Retrogabinet, a także o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na stronie sklepu.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Gdyby w związku z dokonaniem zakupu w Retrogabinecie zaistniał spór, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy poniższych instytucji przed wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym jest mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie stosownego wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub odpowiedniej organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumenckich.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz o dostępności możliwych procedur są dostępne zarówno w siedzibach, jak i na stronach internetowych takich instytucji jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, czy też organizacje społeczne dedykowane sprawom ochrony praw konsumentów, jak również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej (platforma ODR) dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta jest interaktywną i wielojęzyczną witryną wyposażoną w punkt obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozstrzygnąć spór dotyczący zobowiązań wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13. Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały, w tym zdjęcia, a także opisy oferowanych towarów zamieszczone w Retrogabinecie stanowią przedmiot praw wyłącznych Retrogabinetu. Są one przedmiotem autorskich praw majątkowych i podlegają ustawowej ochronie prawnej.
 2. Zdjęcia i opisy produktów stanowią wyłączną własność Retrogabinetu. Wykorzystanie ich bez każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Retrogabinetu jest niedozwolone. 
 3. Niedozwolone jest tworzenie witryn lub aplikacji podobnych do Retrogabinetu lub z nim identycznych – takich, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, jakoby były z Retrogabinetem w jakikolwiek sposób powiązane.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Administrator Retrogabinetu zobowiązuje się do podjęcia działań i starań mających na celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dostępu do sklepu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. O zmianach oraz ich treści Administrator poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich planowanym wprowadzeniem. Informacja zostanie przekazana Użytkownikowi przez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 4. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę regulaminu, powinien usunąć Konto w sposób wskazany w §4 niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie regulaminu, zmiany wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Retrogabinetu, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 27 lipca 2019 roku.

Do pobrania: Formularz zwrotu

  Formularz odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj.